SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN W 2013 r.

I. DANE FUNDACJI
nazwa: Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein
siedziba: Polska, woj. Małopolskie, powiat Miasto Kraków, miejscowość Kraków
adres: ul. Mikołajska 21, 31­027 Kraków
aktualny adres do korespondencji:
adres poczty elektronicznej: fundacjadominikanki@gmail.com
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 marca 2012 r. w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS: 0000416206
numer REGON: 122538009
organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
II. ZARZĄD FUNDACJI
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Zarząd Fundacji miał następujący skład:
Prezes zarządu: Eugenia Chruścicka
Wiceprezes zarządu: Halina Łyko
Sekretarz zarządu: Bożena Zofia Weber
III. CELE STATUTOWE FUNDACJI
Na podstawie art. 7 Statutu celami statutowymi są:
1. Wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów,
2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego Sióstr Dominikanek,
3. Upowszechnianie duchowości dominikańskiej,
4. Promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji, w tym również ekologicznej, związanej z
dziedzictwem klasztoru Sióstr Dominikanek.
Na podstawie art. 8 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pozyskiwanie źródeł finansowych na odnowę i utrzymanie zabytków Klasztoru Sióstr
Dominikanek,
2. organizowanie i nadzorowanie odnowy i utrzymania zabytków Sióstr Dominikanek,
3. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą promujących
dziedzictwo kulturowe i duchowe Sióstr Dominikanek,
4. wydawanie książek i innych materiałów,
5. pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczętym procesem
beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej s. Magdaleny Epstein
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Cele statutowe Fundacji były w 2013 r. realizowane w obszarze:
1. działalności redakcyjnej w ramach strony internetowej www.fundacjadominikanki.pl
Obecnie na stronie zamieszczonych jest 6 działów:
Aktualności
W roku 2013 w tym dziale zamieszczono jeden wpis, który dotyczył odsłonięcia tablicy
pamiątkowej w Dzień Pielęgniarki 2013 (14.05.2013).
O Fundacji
W ramach działu zamieszczono krótki opis życia i misji Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny
Epstein OP.
Cele Fundacji
Patronka
W tym dziale zamieszczono szczegółową biografię Służebnicy Bożej S. Magdaleny Epstein oraz
opis jej działalności i osiągnięć na polu pielęgniarstwa i kształcenia zawodowego pielęgniarek i
higienistek.
Kontakt
Galeria
2. działalności promocyjnej
Wydano foldery informacyjne na temat Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein.
II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zgodnie z art. 12 pkt 1 Statutu Fundacja im. Sł. B. Magdaleny Epstein może prowadzić
działalność gospodarczą w kraju i zagranicą.
Fundacja jest zarejestrowana od dnia 28 marca 2012 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego. W 2013 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
III. PRZYCHODY
W okresie sprawozdawczym Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein osiągnęła
przychód w wysokości 1500,77 zł.
Osiągnięte przychody dotyczyły:
270,00 zł – dobrowolne ofiary za paski św. Dominika,
1.230 zł – wpłaty darczyńców na działalność statutową Fundacji,
0,77 zł – odsetki bankowe.
IV. KOSZTY
Fundacja poniosła w 2013 r. koszty w wysokości 160,00 zł, które dotyczyły obsługi bankowej.
Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein w roku 2013 prowadziła działalność
statutową. Rok obrotowy 2013 zamknęła z zyskiem 1.340,77 zł, który zostanie w całości
wykorzystany na cele statutowe.
V. ZATRUDNIENIE
W roku 2013 Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, zarówno w ramach stosunku pracy, jak również w
oparciu o umowy cywilnoprawne.
Na zasadzie wolontariatu współpracowały z Fundacją 2 osoby, które zajmowały się
prowadzeniem strony internetowej www.fundacjadominikanki.pl.
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W roku 2013 Fundacja nie udzielała pożyczek.
2. Na dzień 31.12.2013 środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w BANK PEKAO
wynoszą 1.340,77 zł.
3. Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
4. Fundacja nie posiada gruntów (w tym użytkowanych wieczyście).
5. Fundacja nie posiada środków trwałych. Nie posiada również środków trwałych użytkowanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.
6. Zobowiązania nie występują.
Zobowiązania warunkowe nie występują.
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
7. Za rok podatkowy 01.01.2013 – 31.12.2013 złożono Zeznanie o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT
8 oraz Informację o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i
zwolnionych od podatku CIT­8/0 – w dniu 31. 03.2014 r.
8. Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
9. W 2013 r. w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.
ZARZĄD FUNDACJI IMIENIE SŁUŻEBNICY BOŻEJ MAGDALENY EPSTEIN:
Eugenia Chruścicka Halina Łyko
Bożena Zofia Weber
Prezes Wiceprezes
Sekretarz
Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein
ul Mikołajska 21, 31­027 Kraków • KRS: 0000416206 • REGON: 122538009 • NIP 6762454501