SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN W 2012 r.

I. DANE FUNDACJI
nazwa: Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein
siedziba: Polska, woj. Małopolskie, powiat Miasto Kraków, miejscowość Kraków
adres: ul. Mikołajska 21, 31­027 Kraków
aktualny adres do korespondencji:
adres poczty elektronicznej: fundacjadominikanki@gmail.com
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 marca 2012 r. w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS: 0000416206
numer REGON: 122538009
organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
II. ZARZĄD FUNDACJI
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Zarząd Fundacji miał następujący skład:
Prezes zarządu: Eugenia Chruścicka
Wiceprezes zarządu: Halina Łyko
Sekretarz zarządu: Bożena Zofia Weber
III. CELE STATUTOWE FUNDACJI
Na podstawie art. 7 Statutu celami statutowymi są:
1. Wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów,
2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego Sióstr Dominikanek,
3. Upowszechnianie duchowości dominikańskiej,
4. Promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji, w tym również ekologicznej, związanej z
dziedzictwem klasztoru Sióstr Dominikanek.
Na podstawie art. 8 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pozyskiwanie źródeł finansowych na odnowę i utrzymanie zabytków Klasztoru Sióstr
Dominikanek,
2. organizowanie i nadzorowanie odnowy i utrzymania zabytków Sióstr Dominikanek,
3. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą promujących
dziedzictwo kulturowe i duchowe Sióstr Dominikanek,
4. wydawanie książek i innych materiałów,
5. pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczętym procesem
beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej s. Magdaleny Epstein
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności (nie była aktywna) – nie podjęto działalności od
czasu rejestracji.
II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zgodnie z art. 12 pkt 1 Statutu Fundacja im. Sł. B. Magdaleny Epstein może prowadzić
działalność gospodarczą w kraju i zagranicą.
Fundacja jest zarejestrowana od dnia 28 marca 2012 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego. W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
III. PRZYCHODY
W okresie sprawozdawczym Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein osiągnęła
przychód w wysokości 00,00 zł.
IV. KOSZTY
Fundacja poniosła w 2012 r. koszty w wysokości 00,00 zł.
Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein zamknęła rok obrotowy 2012 z zyskiem
00,00 zł.
V. ZATRUDNIENIE
W roku 2012 Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, zarówno w ramach stosunku pracy, jak również w
oparciu o umowy cywilnoprawne.
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W roku 2012 Fundacja nie udzielała pożyczek.
2. Na dzień 31.12.2012 środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w BANK PEKAO
SA
wynoszą 00,00 zł.
3. Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
4. Fundacja nie posiada gruntów (w tym użytkowanych wieczyście).
5. Fundacja nie posiada środków trwałych. Nie posiada również środków trwałych użytkowanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.
6. Zobowiązania nie występują.
Zobowiązania warunkowe nie występują.
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
Za rok podatkowy 28.03.2012 – 31.12.2012 złożono Zeznanie o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT
8 CIT 8 ­ złożone w dniu 27. 03.2013 r.
7. Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.
8. W 2012 r. w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.
ZARZĄD FUNDACJI IMIENIA SŁUŻEBNICY BOŻEJ MAGDALENY EPSTEIN:
Eugenia Chruścicka Halina Łyko
Bożena Zofia Weber
Prezes Wiceprezes
Sekretarz
Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein
ul Mikołajska 21, 31­027 Kraków • KRS: 0000416206 • REGON: 122538009 • NIP 6762454501